Ae ba nösi

Wiktionary:Angombakhata/2021

Moroi ba Wiktionary

Fabaliŵa[bulö'ö]

Ba Wiktionary versi hape moguna sibai so lala solohe ya'odo mangawuli ba golayama ma zui ba zafuria tebulö. Ma'andrö mena na mufazökhi simane ba Wikipedia. Saohagölö AposeBicara 04:03, 21 Maret 2021 (WIB)

Fanuyu admin[bulö'ö]

Lö ara tö ba ahori ginötö wama'anö Wiktionary si bohou (irugi 12 Februari 2021). Ba ginötö wama'anö andrö si tobali admin si no ituyu Wikimedia ba ya'ia Slaia. Bahiza aefa da'ö ya'ita si fao awö (anggota komunitas) moguna tahalö rafe wamili admin si bohou.

Ae ba nga'örö Zangai halöwö ba wame zöndra. Moroi khögu samösa, moguna darua admin, börö da'ö no göi ube Yasanto Lase. Faigi ena'ö no musura zöndrami ba da'ö fatua lö tgl 5 Februari ena'ö so ginötö ba wangandrö tobali admin ba Wikimedia. Saohagölö! slaiatalk 22:16, 23 Baŵa si sara 2021 (WIB)

Ya'o ufili :
Yasanto Lase
saohagölö.Agusti lasetalk 20:20, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)


Saohagölö, ba na ya'o samösa lömanö fatimba khögu, me lala halöŵö andre, no halöŵö zato, hiza na tefili ndra'aga simane Admin, ba sifao ita fefu ba wame'e söndra, ba wodou'ö fa'asökhi Li Niha khöda. Ya'o ba wanolo namada Slaia sino tobali Admin ba zilalö ba ofeta ba ginötö miföna andre. Da'a sambua wa'omuso dödöma ba wefao ba wombambaya halöŵö admin, me ya'aga tenga ba wogati hiza ba wanolo, irege dania monönö admin khöda, da'a göi mangawuli ba khöndra amada sanga'i angetula. Ya'ahowu. Yasanto Lase (talk) 08:33, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Ya'o ufili Banio Ba Hinako faoma Simalambuo, Ya'ahowu fefu. Yasanto Lase (talk) 08:44, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Ya'ahowu fefu. No irai mutötöi pak Yasanto Lase me fahuhuo ita ba zilalö. Na samösa ya'o ba fao dödögu. Na talifusöda Banio Ba Hinako, ufaigi abölö faudu na admin ba Wikipedia. Saohagölö --Simalambuo (talk) 08:56, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Fao dödögu da'ö Ma. Böi latuyudo ba ginötö da'a ua börö me lö aktif ya'o manura ba Wiktionary. Banio ba Hinako (talk) 15:30, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Ya'ahowu pak https://nia.wiktionary.org/wiki/OlayamaSimalambuo (talk), saohagölö wa'afarisayomö khögu, ba ena'ö sifagohe tanga ita ba wamalua lala halöŵö dania, Yasanto Lasetalk 10:01, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)
No unönö zöndragu ba Zangai halöwö. Banio ba Hinako (talk) 15:30, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)

Ya'ahowu...Hewisa dohu tohu sanandrösa bawanuyu admin?saohagölö.Agusti lase (talk) 03:40, 2 Baŵa si dua 2021 (WIB)

Desain Golayama Wikipedia[bulö'ö]

No ubörögö wama'anö desain si bohou Golayama Wikipedia. So tölu desain. Mifaigi wö i ba mibe zöndrami, desain numero ha'uga omasi ami ta'oguna'ö ba Wikipedia (desain I ma desain II ma zui desain III)? Saohagölö. slaiatalk 18:31, 25 Februari 2021 (WIB)

  • No ufaigi ba elegan sibai, Pak. Tola manö ba zi tölu desain da'ö dania lafaruhögö. Adöni dödögu ba desain I ua sa. Ba hiza tola dania tanönö-nönö ba dalu lala. Ogaene, Pak! Laseapollotalk 07:05, 26 Februari 2021 (WIB)

Fangandrö tobali admin[bulö'ö]

Ba nga'örö Zangai halöŵö no so wangandrö si bohou. Tolo mi'ae ba mibe limi (vote) ba da'ö. Nitöngöni: format wanura ya'ia. Ya'ira sanehegö ba sombaso fangandrö andrö lö la'ila li niha. Börö da'ö adogo'ö na so nisura ba da'ö. Ha da'e: * {{fao dödö}} ~~~~ Ae ba Zangai halöŵö ba wame liu. Saohagölö. slaiatalk 17:28, 22 Februari 2021 (WIB)

Sanandrösa arsip[bulö'ö]

Börö me nga'örö simane da'a ba nga'örö Zangai halöŵö moguna sibai tetöngöni, itaria ube ba arsip nösi si no ara, ena'ö böi fakuyu manö ba dödö zamaigi. Angombakhata si föföna da'a no so ba arsip (faigi tou). slaiatalk 17:28, 22 Februari 2021 (WIB)

  • Ya'ia, Pak. Fao dödögu. Sambalö nitöngönida, ena'ö fabö'ö zikhala duho huhuo faoma li wanema'ö, ba moguna tabe'e gambara ndröfi (*) ena'ö mangoro zinurada tanö bakha. Ba ufaigi moguna tabe'e göi dandrotangada. Laseapollotalk 07:25, 26 Februari 2021 (WIB)

Profil Desa ba Wikipedia Nias[bulö'ö]

Simane nisuragu ba grup Telegram, na tola ta'ösö ta'angeragö wangehaogö sambua template nga'örö naha Profil Desa. Fefu dania kontributor ma sangai halöŵö ba Wiki Nias tola lasura bakha ngaroro(?, profil) mbanuara zamösöna. Dane-dane wangera-ngera, wa desa ba Danö Niha andre no idugu oya, ba tola taŵa'ö, sabölö oya, no so ba wa'anumana. Wikipedia Nias dania tola tobali basis data sitobali gohe-gohe ba zamatörö ma gofu haniha manö si hulu tödö ba wangotomosi mbanua si so ba danö Niha, ba tola lafaudugö nifaluara molo'ö ngaroro mbanua nitolo. Börö da'ö, moguna sibai dania template profil desa da'a talaso ia faoma data. Na tola tafa'ema zöndra da'a khö ndra amada si so ba Wikipedia Indonesia. Ya'ahowu fefu. Laseapollotalk 07:17, 26 Februari 2021 (WIB)

No so templat profil desa, Pak, ba no tola mu'oguna'ö. Hatö dokumentasi (lala wangoguna'ö) zi lö na sa mufazökhi. Pak Santo zangohalöŵögöi. slaiatalk 16:40, 16 Maret 2021 (WIB)
Wah, saohagölö Pak Sirus, tahuhugö ba tabözi waritia ba aramba. Laseapollotalk