Wiktionary:Sangai halöŵö/2021

Moroi ba Wiktionary

Fanuyu admin sibohou[bulö'ö]

Iada'a so daöfa zifao awö si aktif ba Wiktionary Li Niha, ya'ia da'ö

Admin (irugi 12 Februari 2021):

Calon admin si bohou (aefa tgl 12 Februari 2021):

Sura tou ba da'a na fao dödöu, ba be döi calon somasi'ö. Fondrege afuria ginötö wanuyu admin: 5 Feb 2021. Saohagölö! slaiatalk 22:09, 23 Baŵa si sara 2021 (WIB).

Fao dödögu na latuyu göi Simalambuo. Banio ba Hinako (talk) 15:24, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Nitöngöni: Nisura da'a tou tehalö moroi ba nga'örö Gangombakhata (no sala nahia ia)


Moroi khögu
Lö faodödögu jadi admin User:Banio ba Hinako tobali admin.
sitobali Admin ba Wikipedia wiktionary bahasa daerah nias ya'o ufili User:Slaia. saohagölö.Agusti lase (talk) 07:08, 7 Baŵa si dua 2021 (WIB)
Hahaha. Hana wa lö fao ba dödö Ama na ya'odo manö lö ni'andrögu tobali admin ba da'a? Moguna tabe'e ba dödö wa fabö'ö Wikipedia faoma Wiktionary. Banio ba Hinako (talk) 02:23, 8 Baŵa si dua 2021 (WIB)
Saohagölö, ba na ya'o samösa lömanö fatimba khögu, me lala halöŵö andre, no halöŵö zato, hiza na tefili ndra'aga simane Admin, ba sifao ita fefu ba wame'e söndra, ba wodou'ö fa'asökhi Li Niha khöda. Ya'o ba wanolo namada Slaia sino tobali Admin ba zilalö ba ofeta ba ginötö miföna andre. Da'a sambua wa'omuso dödöma ba wefao ba wombambaya halöŵö admin, me ya'aga tenga ba wogati hiza ba wanolo, irege dania monönö admin khöda, da'a göi mangawuli ba khöndra amada sanga'i angetula. Ya'ahowu. Yasanto Lase (talk) 08:33, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Ya'o ufili Banio Ba Hinako faoma Simalambuo, Ya'ahowu fefu. Yasanto Lase (talk) 08:44, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Ya'ahowu fefu. No irai mutötöi pak Yasanto Lase me fahuhuo ita ba zilalö. Na samösa ya'o ba fao dödögu. Na talifusöda Banio Ba Hinako, ufaigi abölö faudu na admin ba Wikipedia. Saohagölö --Simalambuo (talk) 08:56, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Fao dödögu da'ö Ma. Böi latuyudo ba ginötö da'a ua börö me lö aktif ya'o manura ba Wiktionary. Banio ba Hinako (talk) 15:30, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Ya'ahowu pak Simalambuo (talk), saohagölö wa'afarisayomö khögu, ba ena'ö sifagohe tanga ita ba wamalua lala halöŵö dania, Yasanto Lasetalk 10:01, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Ya'ahowu fefu. Saohagölö talifusöma Yasanto Lase ba Banio ba Hinako me no mitötöi döigu tobali samösa admin aefa zi 12 mbawa si dua döfi da'a. Hiza'i u'andrö wa'ebolo dödömi börö irugi iada'a lö abe'e dödögu tobali admin. No aomböaombö dödögu ndra'o, oya si'ai zi lö u'ila. Aila ita na no dumadao ndra'o ba wetaro da'ö ba lö u'ila hadia ia zinangea ubabaya ba he hewisa wombambaya ya'ia. Moguna ufahaö ndra'o nasa mifönada. Na itehe khöda Lowalangi ba lö fatimba khögu na mituyu ndra'o ba ginötönia.
Na ya'o samösa ba ufili dalifusöda Slaia ba talifusöda Yasanto Lase sitobali admin Wiktionary na no aefa zi felendrua mbaŵa si dua dua ngahönö duawulu'asara (12-02-2021). Saohagölö. Simalambuotalk 09:01, 7 Baŵa si dua 2021 (WIB)
Ya'ahowu fefu. Lö tebulö dödögu, wa ufili namada Slaia ba wa'atobali Admin me tenga ha awö si to'ölö ia khöda, no samösa Guru sanutura lala ba ngawalö wa'elungu ba wanura ba Wiktionary Nias, lö tebulö ndra'o, ufili ia. Saohagölö. Simanö göi khö ndra talifusö si no manötöi töigu ba wo mbambaya halöŵö Admin, omuso dödö, ba utötöna wa si fa'ohe tanga ita ba wangahaogö Li Niha andre khöda, böi miröido, me halöŵö andre no halöŵö zato. Ya'ahowu. Yasanto Lase (talk) 09:45, 7 Baŵa si dua 2021 (WIB)
Ufili Bapak Slaia sitobali sangai halöŵö khöda ba Wiktionary Nias andre khöda me ta'ila fefu no ibelegö ginötönia ba he fangi'ilania, me no ere ia ba nifotoi fangotomisi halöŵö na digital andre, irege tola te'otomosi khöda Kamus andre. Simanö göi wa fao si'ai dödögu ba ufili göi dalifusöda Yasanto Lase tobali sangai halöŵö me no ifaehagö göi wa edönania, wa ibe'e ginötönia ba wobabaya halöŵö andre. Fefu ita sangoguna tatuheni ndra sangai halöŵö andre.

Angetula (hasil, results)[bulö'ö]

  • Slaia: Fao dödö/Ya/Yes: 5 (4 active members + 1); Lö'ö/Tidak/No: 0
  • Yasanto Lase: Fao dödö/Ya/Yes: 5 (4 active members + 1); Lö'ö/Tidak/No: 0

Saohagölö fefu. slaiatalk 21:54, 10 Baŵa si dua 2021 (WIB)

Mangandrö tobali admin wiktionary: Slaia[bulö'ö]

Ira talifusö ni'omasi'ö, omasido tobali admin ba wiktionary. Moguna utohugö oi halöŵö furi ba nawu wiktionary si lö la'ila niha sato: wamazökhi templat-tempat sanandrösa ba tatabahasa, infobox btn. Saohagölö. Mibe wanema limi ba da'a tou. Saohagölö. slaiatalk 03:43, 21 Februari 2021 (WIB)

Ya'o Sangoguna:Yasanto Lase, sanandrösa ba khö bapa Sangoguna:Slaia,me fefu halöŵö ba Wiktionary Bahasa Nias, no ibelegö ginötö ba simanö göi ngawalö nekhe-nekhe si so ba dangania, ya'o samösa

  •  Fao dödögu.  Pak Sangoguna:Slaia tobali sanga'i halöwö me no ibelegö fefu nekhe-nekhe si so ba dangania ba wangotomosi khöda Kamus Nias andre Laseapollotalk
  •  Fao dödögu.  Pak Sangoguna: Slaia tobali sanga'i halöwö meno ibelegöfefu nekhe-nekhe si so ba dangania bawangotomosi khöda kamus Nias andre (talk).Agusti lase (talk) 10:10, 22 Februari 2021 (WIB)
▶ Hadia no so gangetula da'a? AposeBicara 16:35, 18 Maret 2021 (WIB)
No Pak. Pak Santo dan saya sudah jadi admin di Wiktionary. slaiatalk 20:50, 18 Maret 2021 (WIB)

Mangandrö tobali admin wiktionary: Yasanto Lase ( uandrö VOTE )[bulö'ö]

Ira talifusö ni'omasi'ögu, nifosumangegu, ufaehagö khömi wa omasido tobali admin ba wiktionary. Moguna utohugö oi halöŵö furi ba nawu wiktionary si lö la'ila niha sato: wamazökhi templat-tempat sanandrösa ba tatabahasa, infobox btn. Saohagölö. Mibe wanema limi ba da'a tou. Saohagölö. Yasanto Lasetalk 17:56, 21 Februari 2021 (WIB)


  •  Fao dödögu. , börö owölö-ölö ba omasi mamoha Pak Lase andre. slaiatalk 03:00, 22 Februari 2021 (WIB)
▶ Faoma da'a, hadia no tehalö gangetula? Saohagölö AposeBicara 16:35, 18 Maret 2021 (WIB)
No Pak. Pak Santo dan saya sudah jadi admin di Wiktionary. Hatö ba Wikipedia zi lö na sa. Moguna tabaloi irege no töra samigu wa'ara me no tebe'e wangandrö, awena dania tetohugö khö ndra sangetu'ö. slaiatalk 20:52, 18 Maret 2021 (WIB)

Mangandrö tobali admin: Slaia[bulö'ö]

Ya'ahowu. No ahori ginötögu tobali admin ba Wiktionary khöda. Börö da'ö u'andrö ena'ö te'anau'ö na sa ginötö tobali admin andre. Na fao dödömi ba misura tou barö wangandrö andre tou * {{fao dödö}} ~~~~. Saohagölö. slaiatalk 15 Augustus 2021 13.33 (WIB)

Ya'ahowu. Ya'o samösa, ba umane  Fao dödögu.  ena'ö tetuyu zui Pak Sirus Laia tobali sondöniaö halöŵö khöda ba Wikinias. Saohagölö AposeBicara 16 Augustus 2021 07.53 (WIB)
Moroi khögu, ba umane  Fao dödögu.  na tefili zui Pa Sirus Laia, me no sondrönia'ö fa'atedou Wiktionary Nias. Ya'ahowu Yasanto Lase (talk) 16 Augustus 2021 07.53 (WIB)
Moroi khögu, ba umane  Fao dödögu.  na tefili zui namada Sirus Laia, me ya'ia andrö no sondrönia'ö ya'ita fefu ba wama'anö Wiktionary Nias. Simalambuotalk 16 Agustus 2021 22.05
Moroi khögu,  Fao dödögu.  nayefili zui namada Sirus Laia, börö me ya'ia tola mondrönia'ö yaita fefu.Agusti lase (talk) 31 Augustus 2021 17.15 (WIB)

Mangandrö tobali admin: Yasanto Lase[bulö'ö]

Ya'ahowu ira talifusö. No arakhagö ahori ginötögu tobali admin ba Wiktionary. Na lö ubörötaigö iada'a wanofu khömi, ba arörö manö dania. Andrö wa ubörögö iada'a wangandrö khömi tobali admin zui ba wanolo halöŵö ba Wiktionary khöda, hiza na fao dödömi. Böi alaŵö wanura na lö fao dödömi. Misura {{lö fao dödögu}} ~~~~ aefa gangombakhata andre. Na fao atö ba dödömi ba misura tou da'e {{fao dödögu}} ~~~~. Saohagölö. Yasanto Lasetalk 31 Augustus 2021 18.42 (WIB)

  •  Fao dödögu.  moguna khöda admin samaigi-maigi na so zamakiko nösi wiktionary ba mamangawuli furi. slaiatalk 31 Augustus 2021 19.09 (WIB)
  • Moroi ba dödögu wanguma'ö  Fao dödögu.  Moguna khöda admin samaigi-maigi na so zamakiko nösi wiktionary ba mamangawuli furi.Simalambuotalk 31 Augustus 2021 21.26 (WIB)
  • Umane göi wanguma'ö  Fao dödögu.  ena'ö tola tobali User:Yasanto Lase sanga'i halöŵö (admin) zui khöda ba Wiktionary andre. Ya'aga matuhuni moroi furi, moroi föna, moroi ba dakera ba kambölö; Na moroi yaŵa ba no tana khö Zomböi. Ya'ia zanolo. Yaso lua-lua fefu nifazökhida ba Wikimedia andre. Simanö nösi dödögu. Yamutolo ita Ama ba zorugo. AposeBicara 1 September 2021 00.19 (WIB)[tema li]